بازی دوجانبه آمریکا،

میکسد دیپلماسی آمریکا در مصر

آمریکا در شیوه ی میکسد دیپلماسی(mixed diplomacy) از هردو جریان منازعه در مصر حمایت می کند؛ تا هر طرفی که پیروز شود به معنی پیروزی آمریکا باشد.
نویسنده : اسماعیل ارجمندی
لینک انتشار در مشرق

 مقامات آمریکایی بر اساس قاعده ی میکسد دیپلماسی (mixed diplomacy)، در روزهای گذشته به طور متناوب، مواضع دوجانبه ای را در خصوص ناآرامی های مصر اتخاذ کرده اند.
در حقیقت آمریکا هردو طرف منازعه در مصر را حمایت می کند.
از یکسو هیلاری کلینتون حمایت خود را از حسنی مبارک اعلام می کند و اوباما فرستاده ویژه خود یعنی فرانک ویزنر را برای کنترل و فرماندهی صحنه به دولت حسنی مبارک می فرستد. و از سوی دیگر البرادعی و عمر موسی را برای کانالیزه کردن و مصادره کردن اعتراضات مصر به میدان می فرستد.

از سوی دیگر تجهیزات آمریکایی مسدود کردن اینترنت را به حسنی مبارک می دهد و از سویی دیگر از طریق سرویس ویژه گوگل که صرفا در اختیار آمریکاست اخبار را برای هدایت و فروکاست جریان اعتراض، به معترضین مصری توییت می کند.

دیپلمات های آمریکا از یکسو، حمایت همیشگی خود را از متحد قدیمی خود حسنی مبارک، دریغ نمی کنند؛ چرا که ممکن است دیگرحکومت های خودکامه و دست نشاندهشان در منطقه، احساس کنند که حمایت آمریکا از آنها نیز مقطعی خواهد بود؛ و تنها پشتیبان خود را از دست داده اند. خودداری از حمایت حسنی مبارک به منزله فروپاشی دومینو وار حکومت های عربی تحت امر آمریکا در منطقه است.
از دیگر سو برآوردهای استراتژیک آمریکا از صحنه، نشان می دهد که مبارک رفتنی است و آنها باید به انحطاط یک حکومت ملوک الطوایفی دیگر در منطقه تن بدهند. بنابراین برای تبدیل این تهدید به فرصتی طلایی، انحراف جریان اصلی اعتراضات مردم مصر از مسیر دستیابی به انقلابی اسلامی، و سوق دادن آن به سمت منافع آمریکا ضروری است.
این درحالی است که تشکیل حکومت اسلامی مصر، کابوسی است که این روزها بیش از همه چیز آمریکا را می آزارد.
آمریکا برای رهایی از چنین رنجی به موازنه قوا و میکس دیپلماسی (سیاست دوگانه و مختلط) روی آورده است.

از یک سو از حمایت ارتش مصر می کاهد و از سویی دیگر نیروهای امنیتی را با پوشش شخصی و تجهیزات آمریکایی به صحنه می فرستد.
در واقع آمریکا که خود بازیگر اصلی میدان است، در گیری هردو طرف را به میدان التحریر کشانده و برای دیدن نتیجه ی این بازی و تعیین سرنوشت مصر، چشم خود را به درگیری دوجبهه در میدان التحریر دوخته است.

در این شرایط آمریکا از هردو جریان منازعه در مصر به طور موازی حمایت می کند؛ در این صورت، هر طرفی که پیروز شود به معنی پیروزی آمریکا خواهد بود.