لیبرال معماری2

خانه آکواریوم نیست!

قاعده ظرف و مظروف را از آنجا پیش کشیدم که معمارى، ظرف زندگى ماست. پس اگر ظرف و مظروف باهم متحد هستند انسان و خانه اش نیز باهم متحد می شوند. زیستن در خانه اى که همه چیزش بر صراط مدرن بنا شده، انسانى را در خود مى پروراند که واجد سبک زندگى مدرن مى شود، چه بخواهد چه نخواهد.

لینک انتشار در مشرق و فارس

به قلم ابراهیم ارجمندی

- "ظرف عین مظروف است و فیض عین مستفیض"؛هر ماده ای را باید در ظرفی ریخت که برای آن ساخته شده، و نیز هر ظرفی هر مظروفی را نمی پذیرد، پس مى زند، می ریزد.
قاعده ظرف و مظروف را از آنجا پیش کشیدم که معمارى، ظرف زندگى ماست. پس اگر ظرف و مظروف باهم متحد هستند انسان و خانه اش نیز باهم متحد می شوند. زیستن در خانه اى که همه چیزش بر صراط مدرن بنا شده، انسانى را در خود مى پروراند که واجد سبک زندگى مدرن مى شود، چه بخواهد چه نخواهد.
معماران لیبرال، لیبرالْ معماری را رقم زده اند و در جهان غرب که فرهنگ شان با مفهوم"لسه فر" پیوند عمیقی خورده است، زندگی لیبرالی را به عنوان یک مظروف در ظرف لیبرال معماری صرف می کنند. و ما نیز به تبع غربزدگی معمارانمان، به لیبرال معماری دچار شده ایم. اما حقیقتاً ویژگی های این ظرف چیست و چگونه با سبک زندگی لیبرالی متحد شده است؟

یکی از بدیهی ترین عواملی که خانه ها برای آن بنا می شوند( با رعایت تفاوت میان خانه و مسکن) ایجاد حریمی برای اهالی آن است، تا از دید غریبه ها در امان باشند و خانه همچون لباسی آن ها را از نامحرمان بپوشاند و نگاه مزاحمی، آرامش و حریم خصوصی اهل خانه را به هم نزند. اما در پارادایم فرهنگی لیبرالیسم، خانه و اهالی یک خانه، اعتقادی به نگاه حرام ندارند، چون حرامی را بر نمی تابند و همه چیز نزدشان مباح است. پس دلیلی برای پوشاندن خود از نامحرمان نمی بینند. خانه هم دلیلی ندارد که آنقدرها پوشیده باشد. پس پنجرههای مدرن آنگونه که لوکوربوزیه در مانیفست معماری مدرن مطرح کرد و در ویلا ساوای خود طراحی و اجرا نمود؛ پنجرههای عریض و کشیده ای است که شاید بیرون را بتوان بهتر دید، اما درون خانه را هم راحت تر از قبل می شود تماشا کرد، آن سان که گویا پنجره همسایه پرده سینماست؛ غافل از آنکه پنجره خانه برای دیدن بیرون است نه تماشای درون.
 

در لیبرال معماری خانه ها برای اهل خانه حریمی ایجاد نمی کنند و دیگر خانه ها به آن مشرف هستند و همه چیز عریان است. توالت ها به گونه ای طراحی شده که گاهی جداره ای وجود ندارد و گاهی جداره ها شیشه ای اند و گاهی هم که شرم می کنند، شیشه ها اندکی دودی می شود و در حین قضای حاجت از داخل بیرون را می بینی اما کسی تو را نمی بیند. حمام ها نیز شیشه ای اند و یا یک وان بزرگ در کنار جداره شیشه ای نما که به همه جا مشرف است، و یا حتی جکوزی و یا وان بزرگی است که درون بالکن قرار گرفته. حالا وقتی که توالت و حمام اُپن باشد، چرا آشپزخانه اُپن نباشد. خانواده هم آنقدر پایگاه محکمی ندارد که بخواهند اتاق خواب والدین را در حریمی بسازند که از کنجکاوی بچه ها به دور باشد و ... در درون خانه که اباحه گری موج بزند، ارتباط درون خانه با بیرون وضع اسفبارتری دارد.

 

بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب ...